ஒலிக்காத இளவேனில்: 18 பெண் கவிஞர்களின் கவிதை நூல் வெளியீடு

DAY:

June 16th 2012

Time:
3:00 PM – 6 PM
Venue:
Scarborough Civic Centre
McCowan and Ellesmere
150 Borough Drive
Toronto, ON
Tel:
pratheepa – 1519 718 0410
Email:
ktdeepa@gmail.com

This entry was posted in Announcements!!, தமிழில்..., Book Releases / intros, Events | நிகழ்வுகள், Languages | மொழிகள்:. Bookmark the permalink.

2 Responses to ஒலிக்காத இளவேனில்: 18 பெண் கவிஞர்களின் கவிதை நூல் வெளியீடு

  1. வாழ்த்துக்கள்
    கவிதைகளைப் படிக்க ஆசை. வலைத்தள்னக்களில் வெளியாகி இருந்தால் தவல் தெரியச் செய்தால் மகிழ்வேன்

  2. friendsmovi says:

    வாழ்த்துக்களுக்கு மிக்க நன்றி: நந்தினி மருதம்..
    கவிதைகள் ஏதெனும் இணையத்தில் பிரசுரித்திருந்தால் இங்கே இணைப்புத் தருகிறேன்.

    ஒலிக்காத இளவேனில் கவிதை நூலை வடலி இணையத்தில் வாங்கலாம்: http://vadaly.com/shop/?page_id=231&category=27&product_id=90

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s